Algemene voorwaarden van JIP IS JANNEKE, gerund door M.J. van Buren, gevestigd te Dieren,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83603794.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen opdrachtgever en JIP IS JANNEKE.

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities
De klant is de opdrachtgever. JIP IS JANNEKE is de opdrachtnemer.
Overeenkomst is een ondertekende offerte, schriftelijk goedgekeurd 
of akkoord via email.
Inboedel en/of inventaris zijn alle roerende zaken die zich in de te ontruimen ruimten bevinden.

Artikel 2. Offerte
Mijn offerte wordt kosteloos uitgebracht en is geheel vrijblijvend.
De offerte is 30 dagen geldig, tenzij anders wordt vermeld en wordt schriftelijk of per email verstrekt.
In de offerte staan de werkzaamheden en de prijs, exclusief BTW, beschreven.
Extra kosten inzake afvoer van goederen, worden op basis van naverrekening aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Een en ander is ter beoordeling aan opdrachtnemer.

Artikel 3. Verzekering
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft of zelf in gebreke is gebleven op welke manier dan ook.
Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Deze verzekering is te allen tijde bepalend in geval van aansprakelijkheid.

Artikel 4. Klachten en schade
Bij klachten en schade dient binnen 3 dagen na afronding van de overeengekomen opdracht, melding
gemaakt te worden aan de opdrachtnemer.

Artikel 5. Betaling
Opdrachtgever dient betaling te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 6. Verkoop van goederen
Op verkochte goederen wordt geen garantie gegeven.
Geleverde producten worden niet teruggenomen.

Artikel 7. Annuleren
Mocht de opdrachtgever de overeenkomst willen annuleren, dan dient dit schriftelijk of per email te gebeuren.
Tot 7 dagen voor de uitvoerdatum, is annuleren kosteloos mogelijk.
In geval van annulering vanaf 7 dagen voor de overeengekomen uitvoerdatum, is de opdrachtgever 30% van het offertebedrag aan de opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 8. Overmacht
De opdrachtnemer heeft geen enkele verplichting naar opdrachtgever als deze gehinderd wordt als gevolg van overmacht, bijv. maar niet uitsluitend, maatregelen van de overheid, ziekte, slechte weersomstandigheden, brandgevaar, onveiligheid.
In een periode van aanhoudende overmacht kunnen beide partijen na 14 dagen de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Artikel 9. Eigendom
Opdrachtgever verklaart dat bij het ondertekenen van de overeenkomst dat de opdrachtgever rechtmatig eigenaar is van alle zaken welke bij deze ontruiming aan de orde zijn.
Direct na ondertekening van de overeenkomst doet de opdrachtgever afstand van alle zaken welke bij deze ontruiming aan de orde zijn.
De opdrachtnemer wordt hierbij eigenaar van alle genoemde zaken en behoudt zicht het recht voor te bepalen wat er met die zaken wordt gedaan. 
De overeenkomst ziet op alle zaken die ten tijde van e opname in de panden aanwezig zijn.
Na het moment van opname is verwijdering van zaken niet toegestaan. Blijkt dit wel het geval te zijn, dan is de overeenkomst ontbonden en is 30% van het offertebedrag door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 10. Uitzonderingen
Bij een boedelruiming vallen de volgende zaken niet onder hetgeen opdrachtnemer afvoert: Klein Chemisch Afval (KCA), koel- en vriesapparaten, beton, bouwafval, tuinafval, dakbedekking en huishoudelijk afval. 
Matrassen worden apart in rekening gebracht. 
Een en ander ter beoordeling aan de opdrachtnemer.

Artikel 11. Toepasselijkheid
Op al de opdrachten, offertes, orders en leveringen zijn deze voorwaarden van toepassing.
Uitsluitend Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing. Domicilie wordt gekozen ten kantore van de advocaat van de opdrachtnemer.
Back to Top